Afstempelen eigenbeheer pensioen

DGA kan vanaf 1 januari 2013 onder strikte voorwaarden eigenbeheerpensioenen afstempelen.

In het Belastingplan 2013 is opgenomen dat aan artikel 19b wet LB lid 9 wordt toegevoegd. Hierin is bepaald dat de minister de bevoegdheid krijgt om onder door hem te stellen voorwaarden in geval van “onderdekking” het afstempelen van in eigen beheer opgebouwde pensioenen niet aan te merken als het prijsgeven van pensioenaanspraken.

De voorwaarden zullen nog in een besluit worden opgenomen. De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

• Het afstempelen betreft een eenmalige mogelijkheid op pensioendatum;
• De dekking van de pensioenaanspraken is lager dan 75% van de fiscale waardering,
• De onderdekking is het gevolg van reële beleggings- en ondernemingsverliezen;
• Hierbij wordt gekeken naar vóór de pensioendatum gedane winstuitdelingen;
• Er worden voorwaarden gesteld aan de winstbepaling van het eigenbeheerlichaam en schuldvorderingen jegens DGA en aan hem verbonden lichamen en personen;
• Tevens worden voorwaarden gesteld m.b.t. de omvang van de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang in het eigenbeheerlichaam;
• De werknemer (DGA),  pensioenuitvoerder (eigenbeheerlichaam) en werkgever moeten zich akkoord verklaren met de afstempeling;
• Alle pensioenen bij het eigenbeheerlichaam moeten evenredig worden afgestempeld.

De afstempeling leidt tot een fiscale winst bij het eigenbeheer lichaam.

De regeling voorziet in een overgangsregeling voor op 1-1-2013 reeds ingegane pensioenen.
Tot uiterlijk 31-12-2015 kunnen ook deze onder dezelfde voorwaarden worden afgestempeld.

Naar het overzichtAlle rechten voorbehouden 2012. Buiting & Hurkmans Pensioenadviseurs